•  
  • slide2
  • slide3

Všeobecné obchodné podmienky firmy

FLUIDTECHNIK SLOVAKIA s.r.o.

Pre všetky obchodné zmluvy platia nasledovné záväzné podmienky. Nákupné podmienky objednávateľa nie sú prijatím a realizáciou objednávky v žiadnom prípade uznané ako platné. Zmluvné strany sa môžu od niektorých z týchto podmienok odchýliť iným dojednaním v kúpnej zmluve, toto dojednanie však musí mať vždy písomnú formu. Ostatné zvlášť nezjednané podmienky však týmto nie sú vo svojej platnosti dotknuté. Tieto obchodné podmienky platia taktiež pre všetky budúce obchodné vzťahy, bez ohľadu na to, či boli znovu výslovne dojednané.

1. Ponuka a objednávka

Ponuky dodávateľa sú nezáväzné. Uzatvorenie kontraktu nastáva písomným potvrdením objednávky objednávateľa dodávateľom. Ďalšie vedľajšie dojednania sú platné len v prípade, že sú písomne potvrdené. Prijatá objednávka je neodvolateľná a nevypovedateľná. V prípade neodobrania objednaného tovaru je dodávateľ oprávnený vyúčtovať náklady spojené so zrušením tejto objednávky (napr. montáž, demontáž, preprava, administratívne poplatky a podobne). Údaje vo firemných prospektoch a katalógoch ako sú popisy, výkresy, údaje o rozmeroch a hmotnostiach sú len orientačné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné. V záujme technického rozvoja si dodávateľ vyhradzuje právo technických zmien vo firemnej dokumentácii.

2. Ceny

Cena plnenia je stanovená v potvrdenej objednávke - zjednodušenej kúpnej zmluve podľa príslušného zákona a to cena dohodou resp. podľa platného cenníka. Platba prebieha na základe faktúry zaslanej dodávateľom (predávajúcim) po dodaní tovaru s tým, že jej splatnosť je 30 dní, pokiaľ nie je v potvrdení objednávky – kúpnej zmluve stanovené iným spôsobom. Objednávateľ (kupujúci) sa zaväzuje tovar – dodávku prevziať a zaplatiť fakturovanú cenu uvedenú v potvrdení objednávky. V prípade omeškania platby je dodávateľ (predávajúci) oprávnený vyúčtovať kupujúcemu penále vo výške 0,05% ceny tovaru za každý deň omeškania, pokiaľ nie je v potvrdenej objednávke stanovené inak, či pozastaviť ďalšie dodávky, výkony a pod.

3. Dodacie termíny

Dodacie termíny sú nezáväzné do dňa potvrdenia objednávky – s výhradou medzipredaja - a počítajú sa odo dňa potvrdenia objednávky. Dodacie termíny sa predlžujú v prípade neočakávaných ťažkostí pri výrobe a ďalších prekážok, ako sú prípady vyššej moci, oneskorenie vplyvom dopravy, narušenie prevádzky vo vlastnom závode či v závodoch subdodávateľov. Odškodnenie za následné škody vzniknuté v týchto prípadoch, ktoré vznikli v dôsledku prekročenia dodacieho termínu dodávateľ neakceptuje. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade zhoršenia majetkových pomerov objednávateľa. Čiastočné dodávky sú dovolené.

4. Termín dodávok a miesto dodania

Termín i miesto dodania tovaru je uvedené v potvrdenej objednávke- zjednodušenej kúpnej zmluve. Predpokladom pre splnenie termínu dodávky je včasné dodanie všetkých podkladov, objasnenie a dodržovanie dohodnutých platobných podmienok apod. . Pokiaľ nie je stanovené inak pre tovar je platná cena podľa príslušnej obchodnej ponuky. Všetky ceny sú netto bez DPH a bez akýchkoľvek bankových poplatkov. Ceny sú vrátane obvyklého balenia a prepravy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Prvé dodávky pre nového zákazníka realizuje Fluidtechnik Slovakia s.r.o. až po zaplatení predfaktúry vopred. Tento postup platí dovtedy, kým sa Fluidtechnik Slovakia s.r.o. nedohodne so zákazníkom inak. Čiastkové dodávky a ich fakturácia sú možné po vzájomnej dohode. Pokiaľ je nedodržanie termínu dodávky preukázateľne spôsobené vyššou mocou, môže byť termín dodávky primerane predĺžený.

5. Prechod zodpovednosti pri doprave tovaru

Zodpovednosť za tovar a nebezpečenstvo prechádza z dodávateľa na objednávateľa dňom vyskladnenia tovaru v mieste plnenia.

6. Úhrada faktúry

Platobné podmienky a dátum splatnosti sú uvedené na faktúre. Zákazník je povinný tieto podmienky dodržiavať v zmysle Obchodného zákonníka.

7. Vyhradenie práva vlastníctva

Všetky dodávky zostávajú vo výhradnom vlastníctve dodávateľa až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane dopravného a DPH. Do tejto doby nie je objednávateľ oprávnený tovar prevádzať na tretie osoby. V prípade, že sa takýto tovar stane súčasťou jeho dodávky tretej osobe, je povinný na túto skutočnosť svojho odberateľa upozorniť. Pri nezaplatení alebo oneskorení platby objednávateľa je dodávateľ oprávnený prevziať dodaný tovar späť a objednávateľ je povinný tento tovar vydať. Uplatnenie práva vlastníctva alebo zabavenie tovaru dodávateľom sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy a nezbavuje objednávateľa záväzku uhradiť dodávateľovi náklady spojené s anulovaním zmluvy.

8. Právo prednostnej kúpy

V prípade ukončenia podnikania, konkurzu, vyrovnania či likvidácie právnickej či fyzickej osoby objednávateľa si dodávateľ vyhradzuje prednostné právo na odkúpenie svojich výrobkov.

9. Záručné lehoty

Zákazník je povinný ihneď po obdržaní dodávky tovar starostlivo prezrieť, skontrolovať úplnosť dodávky a jej súlad s objednávkou. Zárukou za chyby dodaného tovaru ( skryté či zjavné) preberá dodávateľ zodpovednosť v tom zmysle, že vykoná bezplatnú opravu poškodených dielov či dodá (podľa dohody alebo svojho uváženia) nové. Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry. Záruka sa vzťahuje na dokázateľné chyby materiálu, konštrukcie či opracovania, ktoré zabraňujú správnej funkcii výrobku. Neprijímame záruky za chyby spôsobené nesprávnym používaním našich výrobkov, na poškodenia následkom prirodzeného opotrebovania, vplyvom znečistenia, korózie či preťaženia za prevádzky, ďalej na vady, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a inštrukcií spoločnosti Fluidtechnik Slovakia s.r.o na prevádzku a údržbu, úpravy tovaru, výmeny akýchkoľvek ich častí alebo použitia materiálov, ktoré nevyhovujú pôvodným špecifikáciám. Záruky zanikajú taktiež v prípade, keď objednávateľ vykoná svojvoľný zásah do zariadenia dodávateľa (úpravy, zmeny) bez výslovného písomného povolenia dodávateľa. Zákazník je povinný oznámiť spoločnosti Fluidtechnik Slovakia s.r.o. nesúlad dodávky zaslaním oznámenia o nesúlade a to písomne, faxom alebo elektronickou poštou v lehote 7 dní odo dňa obdržania tovaru na mieste určenia alebo ak chyba nemohla byť zistená pri prehliadke, v lehote 3 dní od jej zistenia, najneskôr však do skončenia záručnej lehoty. Pri dodaní náhradného tovaru je zákazník povinný vrátiť spoločnosti Fluidtechnik Slovakia s.r.o. vymenený tovar v stave v akom mu bol dodaný. V prípade neoprávnenej alebo riadne a včas neuplatnenej reklamácie chýb tovaru je zákazník povinný nahradiť spoločnosti Fluidtechnik Slovakia s.r.o. náklady spojené s prepravou a prehliadkou tovaru ako aj ďalšie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s riešením reklamácie spoločnosti Fluidtechnik Slovakia s.r.o.

8. Reklamačné podmienky

Reklamácie týkajúce sa množstva a úplnosti zásielky či jej balenia môžu byť uplatnené najneskôr do 7 dní od obdržania tovaru.

9. Náhradná dodávka

Náhradná dodávka či dobropis môžu byť uskutočnené po odbornom posúdení reklamovaného tovaru v montážnom závode. Preto je treba reklamovaný tovar odoslať na náklady odberateľa na adresu dodávateľa po predchádzajúcom avíze. V nutných prípadoch je možné proti úhrade platby dodať náhradné zariadenie a po zistení skutočnej poruchy u pôvodného zariadenia riešiť rozdiel v cene dobropisom.

10. Autorské právo a právo vlastníctva

U akýchkoľvek vyobrazení, výkresov, vzoriek a ďalších podkladov si vyhradzuje dodávateľ právo autorské a právo vlastníctva. Firemná dokumentácia, vyobrazenia, výkresy a vzorky nesmú byť bez povolenia dodávateľa sprístupnené tretej osobe a je treba vrátiť ich na vyžiadanie späť.

11. Miesto plnenia a miesto obchodného súdu

Miestom plnenia i miestom obchodného súdu je Banská Bystrica.